Giá cả thị trường thế giới
Chọn ngày: Chọn ngày

 

  Mặt hàng  Giá
Gạo thô Chicago (3/18) 12,15 USD/cwt