Sẽ tiếp tục nhập khẩu trên 50% sản lượng nguyên liệu để phục vụ chế biến điều
Sẽ tiếp tục nhập khẩu trên 50% sản lượng nguyên liệu để phục vụ chế biến điều
Sẽ tiếp tục nhập khẩu trên 50% sản lượng nguyên liệu để phục vụ chế biến điều