Xuất khẩu rau quả 10 tháng tăng 43%, dự báo cả năm vượt 1,4 tỷ USD
Xuất khẩu rau quả 10 tháng tăng 43%, dự báo cả năm vượt 1,4 tỷ USD
Xuất khẩu rau quả 10 tháng tăng 43%, dự báo cả năm vượt 1,4 tỷ USD