Giá tôm, hải sản đông lạnh tại thị trường Mỹ

Tham khảo giá tôm tại thị trường Mỹ đến ngày 03/10/2014

Ngày phát tin:Thứ Ba, 07/10/2014, 09:51 (GMT+7)


Giá tôm sú tại chợ thủy sản đông lạnh Fulton,New York(Mỹ) đến ngày03/10/2014

 

Xuất xứ

Kích cỡ

Dạng sản phẩm

Giá (USD/pao)

Giá thấp

Thay đổi

Bangladesh

26/30

Headless, shell-on

6.45

 1.85

+40.22%

India

16/20

Headless, shell-on

8.65

 0.05

+0.58%

India

21/25

Headless, shell-on

7.5

 0.15

+2.04%

Indonesia

Un/12

Headless, shell-on

13.1

 0.5

+3.97%

Indonesia

Un/15

Headless, shell-on

12.25

 0.85

+7.46%

Indonesia

16/20

Headless, shell-on

8.7

 0.2

+2.35%

Indonesia

21/25

Headless, shell-on

7.5

 -0.05

-0.66%

Indonesia

26/30

Headless, shell-on

6.65

 -0.1

-1.48%

Indonesia

31/40

Headless, shell-on

6.5

 0.1

+1.56%

Malaysia

16/20

Headless, shell-on

8.9

 -0.05

-0.56%

Malaysia

21/25

Headless, shell-on

7.5

 -0.45

-5.66%

Malaysia

26/30

Headless, shell-on

6.7

 -0.65

-8.84%

Malaysia

31/40

Headless, shell-on

6.5

 -0.1

-1.52%

Thailand

Un/12

Headless, shell-on

13.1

 0.4

+3.15%

Thailand

Un/15

Headless, shell-on

12.25

 0.85

+7.46%

Thailand

21/25

Headless, shell-on

7.5

 0.1

+1.35%

Thailand

26/30

Headless, shell-on

6.65

 -0.1

-1.48%

Thailand

31/40

Headless, shell-on

6.5

 0.1

+1.56%

Vietnam

21/25

Headless, shell-on

7.55

 0.25

+3.42%

Vietnam

Un/15

Cooked & Peeled, Tail-on

15.25

 0

Vietnam

26/30

Cooked & Peeled, Tail-on

8.6

 0.1

+1.18%

Vietnam

31/40

Cooked & Peeled, Tail-on

7.6

 0.1

+1.33%

Vietnam

21/25

Peeled & Deveined, Tail-on, IQF

8.5

 0

Vietnam

26/30

Peeled & Deveined, Tail-on, IQF

7.6

 0

Vietnam

31/35

Peeled & Deveined, Tail-off, IQF

8.25

 3.25

+65%

Vietnam

36/40

Peeled & Deveined, Tail-off, IQF

7.4

 2.4

+48%

Vietnam

41/50

Peeled & Deveined, Tail-off, IQF

7

 3

+75%

 

Giá tôm chân trắng tại chợ thủy sản đông lạnh Fulton,New York(Mỹ) đến ngày 03/10/2014

Xuất xứ

Kích cỡ

Dạng sản phẩm

Giá (USD/pao)

Giá thấp

Thay đổi

Central & South America

Farm: 16/20

Headless, shell-on

8.1

 0.55

+7.28%

Central & South America

Farm: 21/25

Headless, shell-on

7.2

 0.3

+4.35%

Central & South America

Farm: 26/30

Headless, shell-on

6.25

 0.1

+1.63%

Central & South America

Farm: 31/35

Headless, shell-on

5.5

 0.3

+5.77%

Central & South America

Farm: 36/40

Headless, shell-on

5

 -0.15

-2.91%

Central & South America

Farm: 41/50

Headless, shell-on

4.45

 -0.65

-12.75%

Central & South America

Farm: 51/60

Headless, shell-on

4.2

 -0.9

-17.65%

Central & South America

Farm: 61/70

Headless, shell-on

4.15

 -0.95

-18.63%

Central & South America

Farm: 71/90

Headless, shell-on

4.1

 -0.8

-16.33%

Central & South America

Farm: 91/110

Headless, shell-on

4.05

 -0.15

-3.57%

China

Ezpeel: 21/25

Headless, shell-on, IQF

6.1

 -0.05

-0.81%

China

Ezpeel: 26/30

Headless, shell-on, IQF

5.8

 -0.05

-0.85%

Ecuador

31/35

Headless, shell-on

5.65

 0.45

+8.65%

Ecuador

36/40

Headless, shell-on

5.3

 0.35

+7.07%

Ecuador

41/50

Headless, shell-on

4.85

 -0.25

-4.9%

Ecuador

51/60

Headless, shell-on

4.6

 0

Ecuador

61/70

Headless, shell-on

4.45

 -0.65

-12.75%

Gulf of Mexico

Un/12

Headless, shell-on

10.8

 -1.2

-10%

Gulf of Mexico

Un/15

Headless, shell-on

10.4

 -0.4

-3.7%

Gulf of Mexico

16/20

Headless, shell-on

9.4

 -0.05

-0.53%

Gulf of Mexico

21/25

Headless, shell-on

8.8

 -0.2

-2.22%

Gulf of Mexico

26/30

Headless, shell-on

7.8

 -0.2

-2.5%

Gulf of Mexico

31/35

Headless, shell-on

6.8

 -0.8

-10.53%

India

Farm: 16/20

Headless, shell-on

7.65

 0.05

+0.66%

India

Farm: 21/25

Headless, shell-on

6.5

 0

India

Farm: 26/30

Headless, shell-on

5.8

 0.15

+2.65%

India

Farm: 31/35

Headless, shell-on

5.3

 -0.35

-6.19%

India

Farm: 36/40

Headless, shell-on

4.15

 -1.25

-23.15%

India

Farm: 41/50

Headless, shell-on

4

 -1.2

-23.08%

India

Farm: 51/60

Headless, shell-on

3.9

 1.4

+56%

Indonesia

Farm: 16/20

Headless, shell-on

7.65

 -0.35

-4.38%

Indonesia

Farm: 21/25

Headless, shell-on

6.5

 0.2

+3.17%

Indonesia

Farm: 26/30

Headless, shell-on

5.8

 0.2

+3.57%

Indonesia

Farm: 31/35

Headless, shell-on

5.3

 -0.55

-9.4%

Indonesia

Farm: 36/40

Headless, shell-on

4.15

 -1.3

-23.85%

Indonesia

Farm: 41/50

Headless, shell-on

4

 0.65

+19.4%

Indonesia

Farm: 51/60

Headless, shell-on

3.9

 0.55

+16.42%

Mexico West Coast

Farm: 16/20

Headless, shell-on #1

9

 0

Mexico West Coast

Farm: 21/25

Headless, shell-on #1

7.1

 -1.3

-15.48%

Mexico West Coast

Farm: 26/30

Headless, shell-on #1

6.15

 -0.95

-13.38%

Mexico West Coast

Farm: 31/35

Headless, shell-on #1

5.25

 -0.85

-13.93%

Mexico West Coast

Un/10

Headless, shell-on #2

14.35

 -0.05

-0.35%

Mexico West Coast

Un/12

Headless, shell-on #2

12.15

 -0.3

-2.41%

Mexico West Coast

Un/15

Headless, shell-on #2

10.75

 -0.55

-4.87%

Mexico West Coast

16/20

Headless, shell-on #2

9.15

 -0.9

-8.96%

Mexico West Coast

21/25

Headless, shell-on #2

7.85

 -1.35

-14.67%

Mexico West Coast

26/30

Headless, shell-on #2

6.85

 -1.15

-14.38%

Mexico West Coast

31/35

Headless, shell-on #2

5.85

 -1.3

-18.18%

Mexico West Coast

36/40

Headless, shell-on #2

5.35

 -0.65

-10.83%

Mexico West Coast

41/50

Headless, shell-on #2

5.05

 1.85

+57.81%

Mexico West Coast

Farm: 16/20

Headless, shell-on #2

8.9

 3.1

+53.45%

Mexico West Coast

Farm: 21/25

Headless, shell-on #2

7

 1.5

+27.27%

Mexico West Coast

Farm: 26/30

Headless, shell-on #2

6.05

 1.45

+31.52%

Mexico West Coast

Farm: 31/35

Headless, shell-on #2

5.15

 1.15

+28.75%

Peru

Farm: 31/40

Peeled & Deveined, Block

6.15

 -0.3

-4.65%

Peru

Farm: 41/50

Peeled & Deveined, Block

5.7

 -0.5

-8.06%

Peru

Farm: 51/60

Peeled & Deveined, Block

5.4

 0.95

+21.35%

Thailand

Farm: 16/20

Headless, shell-on

7.65

 -0.35

-4.38%

Thailand

Farm: 21/25

Headless, shell-on

6.5

 0.2

+3.17%

Thailand

Farm: 26/30

Headless, shell-on

5.8

 0.2

+3.57%

Thailand

Farm: 31/35

Headless, shell-on

5.3

 1.5

+39.47%

Thailand

Farm: 36/40

Headless, shell-on

4.15

 0.5

+13.7%

Thailand

Farm: 41/50

Headless, shell-on

4

 0.45

+12.68%

Thailand

Farm: 51/60

Headless, shell-on

3.9

 0.5

+14.71%

Fis.com Các tin đã đưa:  

Các tin đã đưa ngày