TT Mặt hàng Tỉnh Giá Ngày
{{$index + 1}} {{trongnuoc.Mathang}} - {{trongnuoc.Donvi}} {{trongnuoc.Tinh}} {{trongnuoc.Gia}} {{trongnuoc.Ngay | date:'dd/MM/yyyy'}}
 
TT Mặt hàng Giá Quốc gia Ngày
{{$index + 1}} {{thegioi.Mathang}} {{thegioi.Gia}} {{thegioi.Tinh}} {{thegioi.Ngay | date:'dd/MM/yyyy'}}