{{Title}}

{{Description}}

{{threenews.Title}} ({{threenews.Datetime | date:'dd/MM/yyyy'}})


{{Title}}

{{Title}}

TT Mặt hàng Tỉnh Giá Ngày
{{$index + 1}} {{tcgia.Mathang}} - {{tcgia.Donvi}} {{tcgia.Tinh}} {{tcgia.Gia}} {{tcgia.Ngay | date:'dd/MM/yyyy'}}